XII. Rangers

TheRangers

Dino Thunder Logo


Dino Rangers


Conner Morph Red Dino Ranger

Conner McKnight, Red Dino Ranger


Ethan Morph Blue Dino Ranger

Ethan James, Blue Dino Ranger


Kira Morph Yellow Dino Ranger

Kira Ford, Yellow Dino Ranger


Tommy DT Morph Black Dino Ranger

Tommy Oliver, Black Dino Ranger


Trent Morph White Dino Ranger

Trent Mercer, White Dino Ranger